Suplement

Alegria interior

Ens conviden a trobar formes diferents d’abordar situacions que requereixen innovació, mirades més fresques i solucions diferents